எகிப்துக்கு எதிராக போர்

கிளியோபாட்ரா-44 எகிப்துக்கு எதிராகப் போர் அறிவிப்பு

எகிப்துக்கு எதிராகப் போர் அறிவிப்பு ரோமில் ஆண்டனி எழுதி வைத்திருந்த உயிலை ஆர்வத்தோடு வாசித்தான் ஆக்டேவியன். “நான் இறந்தபிறகு, எனது உடல் ரோமானிய ஆட்சிப் பேரவையின் (செனட் சபை) முன்பு ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு,…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-44 எகிப்துக்கு எதிராகப் போர் அறிவிப்பு