கிளியோபாட்ரா-33 ஆண்டனி தன்னைப் புதிய சீஸராகவே நினைத்தான்

கிளியோபாட்ரா-33 புதிய சீஸராக மாறிய ஆண்டனி

கிளியோபாட்ரா-33 புதிய சீஸராக மாறிய ஆண்டனி தனது ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட நாடுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், ரோமானியப் பேரரசராக முடிசூட வேண்டும் என்றும் ஆசைப்பட்ட ஆண்டனி, பெரும் படையைத் திரட்டிக்கொண்டு போருக்குப் புறப்பட்டான். அவனது ஆவேச…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-33 புதிய சீஸராக மாறிய ஆண்டனி