முதுகு வலி: தீர்த்து வைக்கும் பாரம்பரிய வைத்தியம்

முதுகு வலி: தீர்த்து வைக்கும் பாரம்பரிய வைத்தியம்

முதுகு வலி: தீர்த்து வைக்கும் பாரம்பரிய வைத்தியம் நமது நடைமுறை வாழ்க்கையில் நம் பக்கத்து வீடு, சுற்றியுள்ள சமூகத்தில் சர்வசாதாரணமாக சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தை முதுகுவலி. சாதாரண முதுகு வலி எனில் முதுகுப் பகுதியில் உள்ள…

மேலும் படிக்க முதுகு வலி: தீர்த்து வைக்கும் பாரம்பரிய வைத்தியம்