விதி வென்றது சீசர் கொலை செய்யப்பட்டார்

கிளியோபாட்ரா-27 விதி வென்றது; சீஸர் கொலை செய்யப்பட்டார்

கிளியோபாட்ரா-27 விதி வென்றது சீஸர் கொலை செய்யப்பட்டார்ர் சதிகாரர்களை நண்பர்கள் என்று நம்பிக்கொண்டு அரண்மனையில் இருந்து செனட் சபைக்கு குதிரை வண்டியில் புறப்பட்டார் ஜூலியஸ் சீஸர்.  அவர், இன்று மணிமுடி தரிக்கப்போகிறார் என்ற தகவல்…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-27 விதி வென்றது; சீஸர் கொலை செய்யப்பட்டார்