காதல் கடவுளாக ஆடையில்லாத நிலையில் கிளியோபாட்ரா சிலை-1

கிளியோபாட்ரா-20 காதல் கடவுளாக ஆடையில்லாத சிலையில் கிளியோபாட்ரா

கிளியோபாட்ரா-20 காதல் கடவுளாக ஆடையில்லாத சிலையில் கிளியோபாட்ரா ரோமில் தங்கியிருந்த கிளியோபாட்ராவின் நாட்கள் மிக வேகமாக நகர்ந்தன. ஜூலியஸ் சீஸரும்…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-20 காதல் கடவுளாக ஆடையில்லாத சிலையில் கிளியோபாட்ரா