சைனஸ் தொற்றிலிருந்து முற்றிலும் குணமாவது எப்படி?

சைனஸ் தொற்றிலிருந்து முற்றிலும் குணமாவது எப்படி?

சைனஸ் தொற்றிலிருந்து முற்றிலும் குணமாவது எப்படி? பீனிசம் (சைனஸ்) ‘சைனசைட்டிஸ்’ என்றால் என்ன? புருவங்களுக்கு மேல், கண்களுக்கு கீழ், மூக்கில் மேற்பகுதி போன்ற பகுதிகளில் வெற்றிடம் காணப்படும். இப்பகுதிகளில் காற்று மட்டுமே சென்று வர…

மேலும் படிக்க சைனஸ் தொற்றிலிருந்து முற்றிலும் குணமாவது எப்படி?