கிளியோபாட்ரா மஞ்சணையில்

கிளியோபாட்ரா – 10 மஞ்சணையில் முதல் வெட்கம்

மஞ்சணையில் முதல் வெட்கம் இரவு 8 மணி கடந்திருக்கும். 52 வயதான ரோமானியப் பேரரசர் ஜூலியஸ் சீஸர் கிளியோபாட்ரா அறை…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா – 10 மஞ்சணையில் முதல் வெட்கம்