கிளியோபாட்ரா பேரழகியின் நீராடல்

கிளியோபாட்ரா – 9 கழுதைப்பால் பேரழகியின் நீராடல்

கழுதைப்பால் குளித்த பேரழகி; பேரழகியின் நீராடல் அந்தி சாயும் நேரம். அந்தப் பாலைவன பிரதேசத்து சூரியன் மஞ்சள் தேய்த்து குளித்த…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா – 9 கழுதைப்பால் பேரழகியின் நீராடல்