தை அமாவாசை - வாழ்வில் இருள் நீங்கி ஒளிதரும் அற்புதம்

தை அமாவாசை சிறப்புகள் – வாழ்வில் இருள் நீங்கி ஒளிதரும் அற்புதம்

தை அமாவாசை வாழ்வில் இருள் நீங்கி ஒளிதரும் அற்புதம் ஒரு வருடத்தை இரண்டு அயனங்களாகப் பிரித்துள்ளனர். தை முதல் ஆனி வரை உள்ள ஆறு மாதம் உத்தராயண காலம் என்றும் ஆடி முதல் மார்கழி…

மேலும் படிக்க தை அமாவாசை சிறப்புகள் – வாழ்வில் இருள் நீங்கி ஒளிதரும் அற்புதம்