கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு மனைவியாக வாய்த்தால் எப்படி இருக்கும்?

கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு..!

கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு மனைவியாக வாய்த்தால் எப்படி இருக்கும்? எகிப்தைத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்த ஜூலியஸ் சீஸரைச்…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு..!