கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு மனைவியாக வாய்த்தால் எப்படி இருக்கும்?

கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு..!

கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு மனைவியாக வாய்த்தால் எப்படி இருக்கும்? எகிப்தைத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்த ஜூலியஸ் சீஸரைச் சந்திக்க, தனது அமைச்சரும், ‘அலி’யுமான பொதினசுடன் எலூசியத்தில் இருந்து அலெக்ஸாண்டிரியாவுக்குப் பயணமானான், விரட்டப்பட்ட…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-8: இந்தப் பேரழகியே எனக்கு..!