கிளியோபாட்ரா-33 ஆண்டனி தன்னைப் புதிய சீஸராகவே நினைத்தான்

கிளியோபாட்ரா-33 புதிய சீஸராக மாறிய ஆண்டனி

கிளியோபாட்ரா-33 புதிய சீஸராக மாறிய ஆண்டனி தனது ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட நாடுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், ரோமானியப் பேரரசராக முடிசூட வேண்டும்…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-33 புதிய சீஸராக மாறிய ஆண்டனி
ஜூலியஸ் சீஸர் மறுபடியும் இன்ப வெள்ளத்தில்

கிளியோபாட்ரா-13 ஜூலியஸ் சீஸர் மறுபடியும் இன்ப வெள்ளத்தில்

ஜூலியஸ் சீஸர் மறுபடியும் இன்ப வெள்ளத்தில் கிளியோபாட்ராவும், ஜூலியஸ் சீஸரும் புறப்பட்ட உல்லாசப் படகு நைல் நதியில் மெதுவாக பாய்ந்து…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-13 ஜூலியஸ் சீஸர் மறுபடியும் இன்ப வெள்ளத்தில்