ஆண் மலடு: செலவில்லாமல் வீட்டு வைத்தியம் மூலம் சரி செய்யலாம்

ஆண் மலடு: பாரம்பரிய உணவு மூலம் சரி செய்யலாம்

ஆண் மலடு: பாரம்பரிய உணவு மூலம் சரி செய்யலாம் அஸோஸ்பெர்மியா என்றால் என்ன? ஆண்களுக்கு ஒரு விந்து அணு கூட இல்லாத நிலைக்கு Azoospermia (No sperm count) என்று பெயர். இதற்கு ஆண்…

மேலும் படிக்க ஆண் மலடு: பாரம்பரிய உணவு மூலம் சரி செய்யலாம்