மலச்சிக்கல் தான் பல சிக்கலுக்கு காரணம்

மலச்சிக்கல் தான் பல சிக்கலுக்கு காரணம்

மலச்சிக்கல் தான் பல சிக்கலுக்கு காரணம். ஒரு மனிதனை தினசரி சிக்கலில் சிக்க வைப்பது மலச்சிக்கல். மலச்சிக்கல் பல சிக்கல் தான். ஒரு மனிதனுக்கு மலம் சரியான நேரத்தில் வெளியேறாமல் தேங்கும்பொழுது பெருங்குடல் அதில்…

மேலும் படிக்க மலச்சிக்கல் தான் பல சிக்கலுக்கு காரணம்