மனம் படுத்தும் பாடு

மனம் படுத்தும் பாடு – திருமூலரின் ரகசியம்

உடம்புக்கும் அதே நிலைதான்! மனம் எனும் தேரோட்டி, உடம்பு எனும் தேரை ஒழுங்காகச் செலுத்தாவிட்டால், உடம்பு சிதைந்து போய் விடும்.

மேலும் வாசிக்க... மனம் படுத்தும் பாடு – திருமூலரின் ரகசியம்