இரவில் தேடி வந்த திகைப்பூட்டும் ஆச்சரியப் பரிசு

கிளியோபாட்ரா-19 இரவில் தேடி வந்த திகைப்பூட்டும் ஆச்சரியப் பரிசு

கிளியோபாட்ரா-19 இரவில் தேடி வந்த திகைப்பூட்டும் ஆச்சரியப் பரிசு கிளியோபாட்ரா ரோமுக்கு வந்து விட்டதால், எகிப்துப் பேரரசின் ஆட்சி நிர்வாகத்தை அவளது நம்பிக்கைக்குரிய அமைச்சர்கள் சிலர் பார்த்துக் கொண்டனர். சில நேரங்களில் முக்கிய முடிவுகள்…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-19 இரவில் தேடி வந்த திகைப்பூட்டும் ஆச்சரியப் பரிசு