கோச்செங்கட்சோழன்

தலைகீழாகத் தொங்கிய நிறைமாத கர்ப்பிணி அரசி

அந்த ஒரு நாழிகைப் பொழுதுவரை என் கால்களைப் பிணித்துத் தலைகீழாக நிறுத்துங்கள்

மேலும் படிக்க தலைகீழாகத் தொங்கிய நிறைமாத கர்ப்பிணி அரசி