கிளியோபாட்ரா ஆண்டனி பதிலுக்கு பதில் விருந்து

கிளியோபாட்ரா-35 ஆண்டனி பதிலுக்கு பதில் பிரமாண்ட விருந்து

கிளியோபாட்ரா-35 கிளியோபாட்ரா ஆண்டனி பதிலுக்கு பதில் விருந்து கிளியோபாட்ரா அளித்த விருந்தில் சொக்கிப்போனது ஆண்டனி மட்டுமல்ல; அந்த விருந்தில் பங்கேற்ற அவனது அத்தனை படைவீரர்களும்தான்!  ஆம்… தான் மிதக்கும் வசந்த மாளிகையில் வைத்த விருந்தில்…

மேலும் படிக்க கிளியோபாட்ரா-35 ஆண்டனி பதிலுக்கு பதில் பிரமாண்ட விருந்து