இரவில் தேடி வந்த திகைப்பூட்டும் ஆச்சரியப் பரிசு

கிளியோபாட்ரா-19 இரவில் தேடி வந்த திகைப்பூட்டும் ஆச்சரியப் பரிசு

கிளியோபாட்ரா-19 இரவில் தேடி வந்த திகைப்பூட்டும் ஆச்சரியப் பரிசு கிளியோபாட்ரா ரோமுக்கு வந்து விட்டதால், எகிப்துப் பேரரசின் ஆட்சி நிர்வாகத்தை…

மேலும் வாசிக்க... கிளியோபாட்ரா-19 இரவில் தேடி வந்த திகைப்பூட்டும் ஆச்சரியப் பரிசு